Previous
Next

Inprentings- en privacybeleid

Overeenkomstig artikel 5 para. 1 van de Oostenrijkse eCommerce Act (ECG) en sectie 24 van de Mediawet, kondigen wij ons hierbij aan als de exploitant van deze website:

Landhaus Kitzblick
Fam van der Linde
Palfenweg 123
A-5721 Piesendorf – Fürth
Oostenrijk

Telefoon: +43 664159479
E-mail:mail landhauskitzblick.at

Inhoud van het online aanbod

Landhaus Kitzblick aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen Landhaus Kitzblick, die betrekking hebben op materiële of niet-materiële schade veroorzaakt door het al dan niet gebruiken van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn over het algemeen uitgesloten, mits er geen aantoonbare opzettelijke of grove nalatigheid van landhaus Kitzblick is. Alle aanbiedingen zijn onderhevig aan verandering en niet-bindend. Landhaus Kitzblick behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen of om de publicatie tijdelijk of permanent te staken.

Referenties en koppelingen

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden, zogenaamde “links”, die buiten de verantwoordelijkheid van het Landhaus Kitzblick vallen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen van kracht worden in het geval dat Landhaus Kitzblick kennis heeft van de inhoud en technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik in het geval van illegale inhoud te voorkomen. Landhaus Kitzblick verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de links werden vastgesteld, de bijbehorende gelinkte pagina’s vrij waren van illegale inhoud. Landhaus Kitzblick heeft geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina’s. Om deze reden distantieert Landhaus Kitzblick zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte of gelinkte pagina’s die na de koppeling zijn gewijzigd. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen die binnen de eigen website van het bedrijf zijn ingesteld, evenals op inzendingen van derden in diensten die door het bedrijf zijn opgezet, zoals gastenboeken, discussiefora, mailinglijsten en dergelijke. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en met name voor schade als gevolg van het al dan niet gebruiken van dergelijke informatie is de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen, uitsluitend aansprakelijk, niet degene die links naar de publicatie wordt alleen verwezen.

Auteursrecht en merkenrecht

Fotocredits: Eigen TVB Zell am See – Kaprun, Salzburger Land Tourism

Landhaus Kitzblick streeft ernaar de auteursrechten van de afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten die in alle publicaties worden gebruikt, afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten van Landhaus Kitzblick zelf te gebruiken of om licentievrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken. Alle merknamen en handelsmerken die in het internetaanbod worden genoemd en eventueel door derden worden beschermd, zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van handelsmerken betekent niet dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden! Het auteursrecht voor gepubliceerde objecten gemaakt door Landhaus Kitzblick zelf blijft uitsluitend bij de eigenaar van de pagina’s. Elke duplicatie of het gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Landhaus Kitzblick.

Auteursrecht/aansprakelijkheid

Alle cijfers en teksten op onze website zijn zorgvuldig gecontroleerd. Er kan echter geen garantie worden gegeven voor de juistheid, volledigheid en up-to-dateheid van de informatie. Teksten, afbeeldingen en afbeeldingen van deze pagina mogen alleen worden gebruikt met uitdrukkelijke toestemming van de eigenaren. Alle informatie en uitleg van onze website zijn vrijblijvend. Wij garanderen niet de juistheid en volledigheid van de inhoud. De inhoud van deze internetpagina’s leidt ook niet tot juridische claims. Als u fouten in de inhoud opmerkt, neem dan contact met ons op zodat we deze kunnen corrigeren. We identificeren ons niet met de inhoud van de pagina’s of subpagina’s waaraan we zijn gekoppeld en nemen hiervoor geen aansprakelijkheid. Als een van de pagina’s waarop we linkse, twijfelachtige inhoud hebben of niet gewenst is door de respectievelijke pagina-eigenaar, dan wordt de betreffende link onmiddellijk verwijderd. Wat de technische kenmerken van het internet betreft, kan geen garantie worden gegeven voor de echtheid, juistheid en volledigheid van de op internet verstrekte informatie. Er is ook geen garantie voor de beschikbaarheid of werking van de betreffende website en de inhoud ervan. Elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte of andere schade, ongeacht de oorzaken ervan, als gevolg van het gebruik of de onbeschikbaarheid van de gegevens en informatie op deze website, is uitgesloten voor zover toegestaan door de wet. De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De informatie is alleen voor persoonlijk gebruik. Elk verder gebruik, met name de opslag in databanken, duplicatie en elke vorm van commercieel gebruik, alsmede de overdracht aan derden ook in delen of in herziene vorm zonder toestemming van de respectieve organisatie is verboden. Elke integratie van individuele pagina’s van ons aanbod in externe frames moet worden weggelaten.

Andere

Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet meer of niet volledig voldoen aan de toepasselijke juridische situatie, blijven de resterende delen van het document onaangetast in hun inhoud en geldigheid.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar een Server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden overdragen indien dit wettelijk verplicht is of indien derden deze gegevens namens Google verwerken. Google koppelt uw IP-adres in geen geval aan andere gegevens die in het bezit zijn van Google. U de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Wij willen er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website ten volle gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van de gegevens die door Google over u zijn verzameld op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

Als u niet wilt dat uw IP-adres, taalinstelling, eindapparaat, enz. door ons worden geanalyseerd, raden wij u aan de Google Analytics browser add-on te gebruiken om Google Analytics te deactiveren. De browser-add-on om Google Analytics uit te schakelen geeft u meer controle over welke gegevens door Google Analytics worden verzameld over websites die worden geopend. De add-on informeert de JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat er geen informatie over het bezoek aan de website moet worden doorgegeven aan Google Analytics.

Als u deze functie wilt gebruiken, downloadt u de invoegtoepassing en installeert u deze voor uw huidige webbrowser. De browser-add-on om Google Analytics uit te schakelen is beschikbaar voor Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox Apple Safari en Opera.

Downloaden

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de%20verlinkt%20werden

Privacy en cookies

Gegevensbeschermingsverklaring volgens de Telecommunicatiewet (TKG) en de Wet bescherming persoonsgegevens (DSG)

Verwerking

Persoonsgegevens die u ons via een website of e-mail hebt verstrekt, worden alleen verwerkt voor correspondentie met u en alleen voor het doel waarvoor u ons uw gegevens hebt verstrekt. De verstrekte gegevens worden alleen toegezonden aan de bevoegde autoriteit van het bedrijf.

Wij verzekeren u dat uw persoonsgegevens niet aan derden worden doorgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Opslag

De aan ons verstrekte gegevens worden alleen opgeslagen totdat aan het doel waarvoor zij aan ons is toevertrouwd, is voldaan. Om de wettelijke bewaartermijnen in acht te nemen, worden deze nageleefd.

Als u het niet meer eens bent met de opslag van uw persoonsgegevens, zullen wij de opgeslagen gegevens op uw aanwijzing verwijderen. Als uw persoonsgegevens zijn gewijzigd, zullen we deze na uw gegevens corrigeren.

Cookie-instellingen wijzigen

In uw browserinstellingen (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) u opgeven welke cookies u wilt toestaan of weigeren. Waar u precies deze instellingen vindt, is afhankelijk van uw browser. De bijbehorende instellingen zijn te vinden met de helpfunctie van uw browser

Online geschillenbeslechting

Sinds 9 januari 2016 is de EU-verordening inzake onlinegeschillenbeslechting in consumentenzaken van kracht (nr. 524/2013). Geschillen tussen consumenten en verkopers in verband met online verkoopcontracten of online servicecontracten kunnen worden opgelost via het volgende online platform.
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

De beveiliging van uw gegevens is belangrijk voor ons. We gebruiken ze uitsluitend voor specifieke doeleinden en geven ze alleen door aan derden als ze bijdragen aan de vervulling van hun doel in onze uitdrukkelijke volgorde. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG)en de Federal Gazette 2017/120(LINK)van de Republiek Oostenrijk met ingang 25.5.2018 hebben gebruikers het recht om gratis informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die we over hen hebben opgeslagen op verzoek. Bovendien heeft elke klant of gebruiker het recht om onjuiste gegevens te rectificeren, zijn persoonsgegevens te blokkeren en te verwijderen, voor zover dit niet wordt uitgesloten door een wettelijke verplichting om te bewaren of te rapporteren.

Aandeel functie: “Shariff”

Als deelfunctie gebruikt deze website alleen de privacybestendige knoppen van “Shariff”, een project van c’t voor meer privacy op het internet. Deze knoppen vervangen de gebruikelijke sociale media delen knoppen van de sociale netwerken en zijn alleen geïntegreerd als graphics. Meer informatie is hierte vinden.